Algemene voorwaarden Luka Jacobs

Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Luka Jacobs: Luka Jacobs, Maastrichtseweg 105 in Den Bosch.

De interieurontwerper: Luka Jacobs, verricht in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van interieurontwerp en advies. Daarnaast levert Luka Jacobs ook eigen ontworpen behang.

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Luka Jacobs als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

De opdracht of overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Luka Jacobs met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Luka Jacobs.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gegeven offertes en opdrachtbevestigingen betrekking tot diensten van Luka Jacobs. Tenzij anders is vermeld of partijen anders hebben afgesproken.

Offertes en opdrachtbevestigingen

De door Luka Jacobs opgestelde offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen na offerte datum geldig. Alle prijzen vind je in de facturen en offertes van Luka Jacobs. De prijzen zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten tenzij anders vermeld. In de offerte staat uitgeschreven wat de uit te voeren werkzaamheden zullen zijn. Daarbij is vaak nog een uitgebreide toelichting bijgevoegd in de mail, dit staat vermeld in de desbetreffende offerte. Mondelinge afspraken zijn slechts bindend wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Na akkoord op de offerte, via de mail, zal het advies worden ingepland. De eerste handeling bij een advies wisselt per advies. Bij een compleet advies wordt na de intake, door middel van een aanbetaling van 50%, de ontwerpfase opgestart en start Luka Jacobs met de uitvoering van het ontwerp. Bij andere adviezen wordt bij akkoord, door middel van een aanbetaling van 50%, het advies ingepland en gaat Luka Jacobs van start met het ontwerp.

Uitvoering opdracht

Luka Jacobs verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Luka Jacobs ook de verstrekte informatie vanuit opdrachtgever gegeven.

Betaling en invorderingskosten

Declaraties van Luka Jacobs dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL89 ABNA 0807 5976 78 onder vermelding van het factuurnummer.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rent voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand.

Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie t verkrijgen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke koste, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Duur en beëindiging

Bij tussentijds beëindigen van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Luka Jacobs, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Luka Jacobs wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Luka Jacobs gerechtigd te vorderen:

De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiende uit de verplichtingen die Luka Jacobs ten tijde van opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Eventuele beëindiging dient schriftelijk te worden gemeld met vermelding van opzegging. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Luka Jacobs omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Luka Jacobs gerechtigd de overeenkomst van de opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij opdrachtgever o eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor nakoming van diens verplichtingen.

Vertraging in de uitvoering van de opdracht Luka Jacobs is niet aansprakelijk voor vertragingen welke veroorzaakt door derden.

Events

Annulering van je deelname als consument aan een event (bijv. een workshop) kan alleen schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van je deelname brengt Luka Jacobs de volgende kosten in rekening:

  1. Tot 30 dagen voor het event mag je kosteloos annuleren.
  2. Tussen 15 en 30 dagen voor het event betaal je 50% van de overeengekomen prijs.
  3. Vanaf 15 dagen voor het event betaal je 100% van de overeengekomen prijs.

Je kunt je deelname door een ander laten vervangen, nadat je Luka Jacobs hierover schriftelijk hebt geïnformeerd.

In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor Luka Jacobs moverende redenen kan zij een event voor aanvang verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Je deelname wordt verschoven naar de nieuwe datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zal je daarover op de hoogte worden gehouden. Als je niet kunt op de nieuwe datum of als Luka Jacobs het event niet door laat gaan, dan vervalt de betalingsverplichting. Als je al betaald had, zal het bedrag teruggestort worden.

 

Betalingsverplichting

Door ondertekening van de overeenkomst en akkoord op de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Luka Jacobs en geeft daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Opdrachtgever gaat bij akkoord op de offerte akkoord met het op maat geleverd advies dat Luka Jacobs zal samenstellen en is hiermee betalingsverplichting.

Eigendom- en auteursrechten

Originele tekeningen, schetsen, fotografie en andere uitwerkingen door Luka Jacobs bij invulling van de opdracht blijven eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

Luka Jacobs heeft met ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp. Fotografie, teksten, schetsen en informatie verstrekt vanuit Luka Jacobs mag niet worden gekopieerd of verspreidt. Deze informatie dient alleen hergebruikt te worden volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luka Jacob is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen door Luka Jacobs opgesteld, gemaakt of gedeeld, te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Luka Jacobs.

Aansprakelijkheid

Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Luka Jacobs voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Luka Jacobs is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade.

De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen en het aanschaffen van meubels en accessoires.

Luka Jacobs beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voldoet hiermee aan zijn verzekeringsplicht.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die Luka Jacobs niet kan worden toegerekend. In geval van overmacht heeft Luka Jacobs het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

Indien Luka Jacobs bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Luka Jacobs gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Geldigheidsduur Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2021 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand zijn gekomen.

Luka Jacobs | www.lukajacobs.nl |info@lukajacobs.nl | Maastrichtseweg 105, 5215 AH Den Bosch